Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

De toegevoegde waarde van Executive Protection

Executive Protection is gericht op sleutelfunctionarissen van een organisatie, die als gevolg van hun functie een verhoogd persoonlijk veiligheidsrisico lopen. Het doel van Executive Protection is om de kans dat deze functionarissen met een incident geconfronteerd kunnen worden te verkleinen, ze te beschermen en de bedrijfscontinuïteit en reputatie van de organisatie te beschermen.

 

Een gedupeerde relatie, een ex-medewerker met wrok of bijvoorbeeld een activist, de mensen in deze categorieën kunnen een risico vormen voor uw organisatie omdat ze mogelijk op wraak uit zijn. Wraak door afpersing, door bedreiging of bijvoorbeeld door intimidatie.

Wij maken in onze dagelijkse praktijk vaak mee dat sleutelfunctionarissen, ook wel het gezicht van de organisatie genoemd, op verschillende manieren bedreigd worden vanwege onvrede over een bepaalde gang van zaken.

‘Tijdens een CAO onderhandeling ontstond er veel onrust binnen een organisatie. Vanuit het Executive Protection programma werd er extra bescherming geboden waardoor de sleutelfunctionarissen van deze organisatie zich voldoende veilig voelden om te kunnen blijven functioneren. De onderhandelingen verliepen hierdoor naar wens en werden naar tevredenheid van alle partijen afgerond.’

Deze bedreiging kan het leven van deze sleutelfunctionaris                negatief beïnvloeden. Daarnaast kan het de organisatie in een      ongewenste positie brengen.

Het Executive Protection programma van International Security Partners ondersteunt organisaties, sleutelfunctionarissen en hun gezinnen door ze te beschermen tegen de eerder genoemde risico’s waarbij de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft.

Een Executive Protection programma is zeer waardevol voor een organisatie en hun sleutelfunctionarissen, het beschermt de functionarissen en hun gezinnen, zorgt voor continue aandacht op de beveiliging, brengt kennis en expertise de organisatie binnen, ontzorgt de werkgever en draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit.

Bescherming van de sleutelfunctionarissen en hun gezin

‘Een diefstal bij één van onze Executives had een enorme impact op het dagelijks leven van dit gezin. Door de inzet van een consultant van International Security Partners zijn de beveiligingsmaatregelen, die dit gezin in de eerste instantie niet wilde nemen, in sneltreinvaart gerealiseerd.’

Voor de gezinnen kan de extra beveiliging van het Executive Protection programma een ongewenste belasting zijn. In samenspraak met de werkgever ontwikkelen wij daarom een beveiligingsprocedure voor de beveiliging van het woonhuis, de omgeving en het voertuig, die erop is toegespitst om de beveiliging concreet en realistisch in te delen. De te nemen maatregelen moeten zo comfortabel mogelijk zijn, niet tot ongemak leiden en naadloos aansluiten bij de risico’s die deze functionarissen en hun gezin lopen. Naast de fysieke bescherming coachen onze consultants de familie en hun personeel, zoals bijvoorbeeld een privéchauffeur, zodat zij zich bewust zijn van de risico’s en weten hoe te handelen.

Periodieke traceability checks, waarbij gekeken wordt naar de online vindbaarheid en kwetsbaarheid van de leden binnen het gezin, als ook monitoring van het woonhuis tijdens afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie, zijn onderdeel van ons Executive Protection programma.

Continue aandacht voor de beveiliging van de executives

‘Uit een periodieke toetsing van het criminaliteitsbeeld kwam naar voren dat het aantal woningovervallen in de omgeving  van één van onze executives was toegenomen. Met deze nieuwe inzichten werd de bestaande risicoanalyse aangepast en werden er aanvullende maatregelen genomen om het risico dat deze Executive slachtoffer zou worden te verkleinen.’

Acties om de beveiliging te waarborgen zijn niet altijd zichtbaar, de consultant die verantwoordelijk is voor het Executive Protection programma binnen uw organisatie is de stille kracht op de achtergrond, die zorgt dat de beveiliging van de executives continue aandacht heeft. Zo worden er periodiek kwaliteitstoetsingen uitgevoerd op de externe veiligheidspartners om zo te toetsen of zij de werkzaamheden conform afspraken uitvoeren. Trends en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid worden op de voet gevolgd om zo altijd alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen.

Niet alleen ontwikkelingen op het gebied van de Executive Protection die de sleutelfunctionarissen nodig hebben, maar ook trends en ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit worden door de consultants van International Security Partners actief gemonitord.

Kennis en expertise

Beveiliging van de sleutelfunctionarissen binnen uw organisatie is toegespitst op de risico’s die uw organisatie loopt en de risico’s die de betreffende functionarissen lopen. Hiervoor is kennis en expertise nodig op het gebied van risico management maar ook op het gebied van de te nemen maatregelen. Het Executive Protection programma richt zich op de aanwezige risico’s, de consultants zullen aan de hand van een risicoanalyse de risico’s in beeld brengen en hiervoor een passend beveiligingsplan opstellen.

Ontzorging voor de werkgever

Bij de beveiliging van functionarissen zien wij dat in de praktijk veelal wordt gewerkt met verschillende externe partners. Deze samenwerking is essentieel om tot de juiste samenhang van beveiligingsmaatregelen te komen. Dit betekent dat er veel tijd en aandacht uitgaat naar deze externe beveiligingspartners, niet alleen de contacten maar ook de bijkomende administratie kan zeer tijdrovend zijn. Het Executive Protection programma ontzorgt hierin. De contacten met wijkagenten, alarmcentrales of bijvoorbeeld persoonsbeveiligers en de daarbij komende administratieve werkzaamheden vallen volledig binnen ons programma.

De consultants van International Security Partners houden een strakke regie in hun contacten met de veiligheidspartners. Zij coachen en toetsen aan de hand van simulaties deze partners en beoordelen ze op aanrijtijd, uiterlijke vertoning en opvolging van de protocollen.

Draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit

‘Uit een door ons opgestelde risicoanalyse kwam naar voren dat een organisatie tegenstanders had op het gebied van het beleid dat werd gevoerd door deze organisatie. Door deze tegenstanders liep de CEO van deze organisatie het risico om slachtoffer te worden van bedreiging. Vanuit het Executive Protection programma hebben wij op basis van deze gegevens pro actief maatregelen genomen om dit risico te verkleinen.’

Bij het samenstellen van de beveiliging van sleutelfunctionarissen wordt gekeken naar de missie en visie van de organisatie. Aan de hand van een risicoanalyse worden de aanwezige risico’s geformuleerd. Hierbij wordt gekeken naar de risico’s voor betreffende functionarissen maar ook naar de risico’s voor de bedrijfscontinuïteit.

Het Executive Protection programma voorkomt ernstige imago en reputatie schade door deze risico’s duidelijk in beeld te brengen en hierop passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarnaast is een goed ingericht Executive Protection programma bestendigd tegen positie wisselingen en is dit programma breed toepasbaar op alle aanwezige sleutelfunctionarissen.

Hoe is de bescherming en beveiliging van de sleutelfunctionarissen binnen uw organisatie vastgelegd?

De kans op bedreiging en afpersing is, bij het uitoefenen van een hoge en veelbesproken functie, vergroot. Het nemen van de juiste beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw sleutelfunctionarissen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen zijn daarom het overwegen waard.

Als specialist op het gebied van risicomanagement zijn wij altijd geïnteresseerd in de maatregelen die organisaties nemen om hun sleutelfunctionarissen te beveiligen, daarnaast denken wij natuurlijk graag met u mee. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend advies gesprek.

Meer informatie over ons Executive Protection programma

Het Executive Protection programma van International Security Partners zorgt voor bewustwording, geeft een sparringpartner en voorziet in onafhankelijk advies wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn of wanneer er bepaalde zorgen op het gebied van beveiliging zijn binnen de organisatie. Wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van ons programma, neemt u dan contact met ons op.

Contact