Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Moet een particulier onderzoeksbureau zich aan specifieke wet- en regelgeving houden?

Ja. Een particulier onderzoeksbureau zich te allen tijde aan de Nederlandse wet en regelgeving te houden. Een particulier onderzoeksbureau heeft geen uitzonderingspositie in het Nederlands recht. De Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en de AVG bepalen de regels waar een particulier onderzoeker in Nederland aan moet voldoen. Voor wat betreft het gebruik van onderzoeksmethoden en middelen dient een particulier onderzoeksbureau zich te houden aan de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Is een particulier onderzoeksbureau vergunning plichtig?

Om als particulier onderzoeksbureau werkzaamheden uit te mogen voeren is een vergunning van het Ministerie van Veiligheid & Justitie vereist. Het Ministerie geeft met deze vergunning een uniek POB (Particulier Onderzoeks Bureau) nummer uit.

Waarin verschilt een particulier onderzoeksbureau met de politie?

Met de inzet van een particulier onderzoeksbureau houd je regie op het onderzoek. Daar waar de politie dadergericht te werk gaat, heeft een particulier onderzoeksbureau oog voor de belangen van de persoon of onderneming waarvoor zij werkt. Een particulier onderzoeksbureau houdt bij iedere te nemen stap rekening met de organisatie waarvoor zij werkt. Daarnaast adviseert een onderzoeksbureau in de mogelijk te nemen stappen op zowel arbeidsrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk gebied.

Mag een particulier onderzoeksbureau zomaar zware middelen inzetten zoals afluisteren, heimelijk cameratoezicht, het plaatsen van een baken etc.?

Nee, hiervoor zijn onderzoeksbureaus aan strikte wet- en regelgeving gebonden. In de privacygedragscode voor de sector particuliere onderzoeksbureaus staat precies welke middelen onder welke voorwaarden gebruikt mogen worden. Er dient te allen tijde een ‘gerechtvaardigd belang’ te bestaan bij de organisatie waar onderzoek voor wordt gedaan. Met andere woorden, er moet een belang zijn om fraude op te sporen en dit belang moet zwaarder wegen dan het privacybelang van de betrokkene.

Daarnaast dient de inzet altijd te voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. We stellen onszelf dan ook altijd de vragen:
- Staat het in te zetten middel in verhouding tot het doel dat we willen bereiken?
- Kunnen wij gebruik maken van een minder ingrijpend middel om dit doel te bereiken?

Wat is statische observatie?

Een statische observatie is het voor een langere tijd observeren van een vaste plek of object. Voor een statische observatie worden vaak verborgen camera’s gebruikt

Wat is dynamische observatie?

Bij een dynamische observatie wordt het te onderzoeken object gevolgd. Het verschil met een statische observatie is dat bij een dynamische observatie het object bewegend wordt gevolgd, bijvoorbeeld lopend of met behulp van een auto of ander voertuig.

Wat is een baken?

Een baken, ook wel peilbaken genoemd, is een kleine GPS tracker die geplaatst kan worden op of onder een auto, boot, fiets of ander voertuig. Het baken laat, via software, zien waar hij zich bevindt, en waar daarmee het voertuig dat u volgt zich bevindt.

Een baken kan door een particulier onderzoeksbureau worden ingezet ten behoeve van hun onderzoek en daarmee waarheidsvinding. Gezien het feit dit een grove inbreuk voor de privacy van de betrokkene kan meebrengen is een particulier ook hierbij gebonden aan strikte wet- en regelgeving.

Wat is heimelijk cameratoezicht?

Heimelijk cameratoezicht is het maken van beelden van personen met camera’s zonder dat dit duidelijk kenbaar is gemaakt aan de personen die in beeld worden genomen. Heimelijk cameratoezicht is een zwaar middel dat incidenteel ingezet kan worden wanneer een opdrachtgever hier een gerechtvaardigd belang bij heeft en dit voldoet aan de regels gesteld in de privacygedragscode.

Voorbeelden waarbij heimelijk cameratoezicht incidenteel ingezet kan worden zijn bijvoorbeeld: vermoeden van diefstal van goederen en/of geld, vermoeden van onderhuur van een huurwoning, vermoeden van onterecht ziekteverzuim, vermoeden van urenfraude, vermoeden van fraude in de digitale omgeving of vermoeden van andere misstanden op de werkvloer zoals seksuele intimidatie of geweld.

Wat voor onderzoeken verrichten jullie?

De lijst met onderzoeken die wij verrichten is onuitputtelijk. Denk bijvoorbeeld aan onder andere onderzoek naar: diefstal van goederen en/of geld, urenfraude, fraude in de digitale omgeving, onterecht ziekteverzuim, tankpasfraude, woonfraude, overtreding van een concurrentiebeding, mailboxen etc. Daarnaast voeren wij veelvuldig onderzoek uit in de Retail.

Kan ik zelf onderzoek verrichten?

Onderzoek zelf verrichten is uiteraard mogelijk, inzet van een onderzoeksbureau heeft echter vele voordelen:

  • De kans bestaat dat u emotioneel betrokken bent bij de zaak en hierdoor niet objectief onderzoek verricht;
  • Een verklaring/rapportage van een particulier onderzoeksbureau wordt door de rechter gezien als objectief en onafhankelijk bewijsmateriaal. Een rapportage uit uw eigen onderzoek zal niet snel als onafhankelijk worden bestempeld;
  • Wegens het feit dat onderzoek doen naar een persoon vaak vergaande privacy gevolgen heeft voor de betrokken persoon, dien je je te houden aan strike wet- en regelgeving. Een particulier onderzoeksbureau heeft ruime kennis van, en ervaring met, deze wet- en regelgeving;
  • Een particulier onderzoeksbureau heeft de juiste kennis en materiaal in huis. Onderzoekers zijn getraind in het doen van onderzoek, het plaatsen van camera’s, het heimelijk observeren en het schrijven van een rapportage die een rechterlijke toets doorstaat;
  • Onderzoek doen kost vaak veel tijd, tijd die je als ondernemer vaak niet hebt. Een onderzoeksbureau kan je hierbij helpen.

Wat kost een particulier onderzoeksbureau?

Een terechte vraag die helaas niet eenzijdig te beantwoorden is. De prijs van een particulier onderzoeksbureau hangt onder andere af van de omvang en complexiteit van een onderzoek. Tevens hangt de prijs af van welke middelen een particulier onderzoeksbureau in moet zetten.

Wat wel goed is om te weten is dat de kosten die een particulier onderzoeksbureau maakt in veel gevallen verhaalt kan worden bij degene die aanleiding heeft gegeven tot het onderzoek, de veroorzaker. Een particulier onderzoeksbureau zal u hier altijd advies in geven.

Wordt de onderzochte persoon op de hoogte gebracht van het onderzoek?

Er geldt voor een particulier onderzoeksbureau een informatieplicht, dit houdt in dat de onderzochte persoon op enig moment geïnformeerd moet worden over het onderzoek dat tegen hem loopt of heeft gelopen.

Gezien het feit dat bij onderzoek naar een persoon het, met het oog op waarheidsvinding, veelal niet mogelijk is de persoon tijdens het onderzoek te informeren kan dit in overleg met de opdrachtgever gebeuren na het onderzoek. Het particulier onderzoeksbureau zal na afloop van het onderzoek de betrokkene in algemene bewoordingen mededelen dat hij of zij onderwerp van onderzoek is geweest. Het informeren kan achterwege blijven wanneer rechten of vrijheden van andere personen hierdoor gevaar kunnen lopen.

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u een andere vraag met betrekking tot onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Meer informatie?
Samantha Oskam
Backoffice medewerker sales