Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Organisaties kunnen te maken krijgen met fraude zoals diefstal van geld of goederen, gegevensdiefstal, afpersing of bedreiging. Vermoedt u dat er fraude wordt gepleegd binnen uw organisatie? Laat ons deze vermoedens voor u onderzoeken. Het laten uitvoeren van een forensisch fraudeonderzoek zorgt ervoor dat u objectief bewijsmateriaal in handen heeft op basis waarvan eventuele (juridische) vervolg stappen genomen kunnen worden. Hiernaast kunt u op basis van onze adviezen maatregelen treffen om zo de schade te beperken en de kans op herhaling te verkleinen.

Wat is fraude

Fraude is een zeer breed begrip en wordt gebruikt als verzamelnaam voor gebeurtenissen als examenfraude of belastingfraude, of voor delicten als diefstal, bedrog en verduistering. Bij fraude worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, waarbij er altijd opzet in het spel is en waarbij er altijd slachtoffers ontstaan.

Vormen van fraude

Wij komen in onze dagelijkse praktijk veel verschillende vormen van fraude tegen, enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Factuurfraude, medewerkers die geld oversluizen naar een privé rekening door bijvoorbeeld een fictieve leverancier op te voeren
 • Onterecht ziekteverzuim of nevenwerkzaamheden
 • Schending van het concurrentiebeding
 • Diefstal van gelden en/of goederen
 • Aannemen van steekpenningen
 • Urenfraude
 • Tankpasfraude

Fraude is niet branche specifiek, elke branche kent haar eigen risico’s als het gaat om fraude. Hierdoor vraagt elk forensisch fraudeonderzoek een specialistische aanpak.

Bent u slachtoffer geworden van één van deze of een andere vorm van fraude, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Wanneer laat u een forensisch fraudeonderzoek uitvoeren

Als uw organisatie slachtoffer is van fraude dan is het raadzaam om in alle gevallen een forensisch fraudeonderzoek uit te laten voeren, ook wanneer er een duidelijke dader aangewezen kan worden. Het doen van onderzoek brengt u namelijk veel meer dan alleen bewijs:

 • De oorzaak van de fraude, zijn er wellicht hiaten in uw bedrijfsprocessen die verbetering nodig hebben om herhaling te voorkomen.
 • Medeplichtigheid, werkte deze medewerker alleen of waren er meerdere medewerkers betrokken bij de fraude.

Met enige regelmaat komt het voor dat organisaties in eerste aanvang zelf starten met het uitvoeren van een onderzoek. Tijdens het onderzoek blijkt vervolgens dat de casus complexer is dan vooraf gedacht. Op het moment dat het onderzoeksbureau ingeschakeld wordt, zijn er al enkele stappen gezet, waardoor de onderzoeksmogelijkheden veelal beperkter zijn en/of bewijsmateriaal verloren is gegaan.

Des te meer reden om in alle gevallen, ook bij een ogenschijnlijk overzichtelijke casus, eerst contact op te nemen met een onderzoeksbureau.

Forensisch fraudeonderzoek door een International Security Partners

Door ruime praktijkervaring van onze onderzoekers, krijgt u met een forensisch fraudeonderzoek, door International Security Partners uitgevoerd, inzicht in de feiten en omstandigheden die een rol spelen bij de gepleegde fraude. De aard en de omvang worden in beeld gebracht waardoor de schade bij de juiste persoon verhaald kan worden, en waardoor er eventuele vervolgacties genomen kunnen worden.

De onderzoekstappen van een fraudeonderzoek

Als onderzoeksbureau zijn wij gebonden aan zorgvuldigheidseisen vanuit wet- en regelgeving ter bescherming van privacy en rechtmatigheid. Zo dient er een gerechtvaardigd belang te zijn om een onderzoek te mogen starten, moet het in te zetten onderzoeksmiddel in verhouding staan tot het te bereiken onderzoeksdoel waarbij de afweging gemaakt dient te worden of er een minder ingrijpend onderzoeksmiddel is om dit doel te bereiken.

Voor de borging van deze zorgvuldigheidseisen hanteren wij een vaste werkwijze.

Wij starten met een intake om samen met u het doel van het onderzoek, de ontvangen signalen en het gerechtvaardigd belang te bespreken.

De ontvangen informatie verwerken wij vervolgens in een plan van aanpak met hierin een duidelijk stappenplan met vermelding van de onderzoeksmethode de in te zetten onderzoeksmiddelen en een resultaatverwachting. Voorbeelden van onderzoekmethoden en de in te zitten middelen zijn o.a.: informatieanalyse, getuige interview, confronterend interview, digitaal onderzoek, onderzoek van gegevensdragers, heimelijk cameraobservatie en observatie.

Elk onderzoek sluiten wij af met een rapportage met daarin onze onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen. Het onderzoekrapport kan als deskundigenrapportage gevoegd worden bij de politieaangifte of worden gebruikt bij een juridische procedure.

De voordelen van een forensisch fraudeonderzoek door International Security Partners:

 • De schade kan verhaald worden op de dader
 • Ondersteuning bij het doen van aangifte bij de politie
 • Altijd objectieve waarheidsbevinding
 • Inzet van de juiste onderzoeksmiddelen
 • Wet- en regelgeving worden in acht genomen
 • Deskundige rapportage met juridische grondslag
 • Verbeteradviezen om herhaling te voorkomen

Diensten op het gebied van fraude en integriteit

Op het gebied van fraude en integriteit kunnen wij u volledige ondersteuning bieden. Diensten waar wij u mee kunnen helpen zijn:

Diensten op het gebied van fraude preventie

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Ook op het gebied van fraude preventie zijn wij u graag van dienst, neemt u contact met ons op voor meer informatie over één van onze volgende diensten:

Bent u slachtoffer van fraude en heeft u direct ondersteuning nodig? Wij zijn in geval van nood 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.

Keurmerk particulier onderzoeksbureau

International Security Partner is in het bezit van het keurmerk particulier onderzoeksbureau op grond waarvan wij gehouden zijn aan de door het ministerie van justitie vastgestelde privacy gedragscode. Voor het keurmerk worden wij jaarlijks aan een audit onderworpen waarbij interne processen en procedures getoetst worden op naleving wet-, regelgeving, integriteit en omgaan met privacy gevoelige informatie.

Download onze dienstenkaart fraude en integriteit

In één oogopslag zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van fraude en integriteit? Download  dan onze dienstenkaart.

Graag ontvang ik dienstenkaart fraude en integriteit

Neem contact met ons op
Evert Slaman
Manager Fraude & Integriteit