Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Uw (toekomstige) werkgever heeft u uitgenodigd voor een pre-employment screening. Wij realiseren ons dat voor u als kandidaat een screening best lastig en spannend kan zijn. Wanneer u dan ook nog vragen heeft en niet weet waar u met deze vragen terecht kunt, is dit erg vervelend. Onderstaand vindt u een samenvatting van onze meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen neemt u dan contact met ons op.

Mag dat een pre-employment Screening?

Ja, dat mag. Er zijn echter wel wettelijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De reden hiervan is dat de screening voor een sollicitant of werknemer als ingrijpend kan worden ervaren.

De belangrijkste voorwaarden zijn dat de werkgever een legitieme reden (gerechtvaardigd belang) heeft, dat de screening noodzakelijk is en dat de werkgever de sollicitant of werknemer vooraf en achteraf goed informeert.

De legitieme reden zit voornamelijk in het feit dat een werkgever erop moet kunnen vertrouwen dat een werknemer betrouwbaar is. De noodzakelijkheid is dat als er een ander minder ingrijpend middel is om vast te stellen of de werknemer betrouwbaar is dit gebruikt moet worden. De informatieplicht houdt in dat de sollicitant of medewerker vooraf op de hoogte moet zijn van de screening en dat achteraf de resultaten gedeeld moeten worden.

Waarom word ik gescreend?

Voor werkgevers is het van belang om betrouwbare werknemers te selecteren en in dienst te hebben. Daarnaast is het fijn om te werken in een organisatie waarvan je weet dat deze hoge eisen stelt aan de betrouwbaarheid en integriteit van medewerkers c.q. collega’s. Screening is een hulpmiddel om de risico’s te beperken. Voor bepaalde functies (bijvoorbeeld in de kinderopvang en financiële sector) is screening zelfs wettelijk verplicht.

Wat wordt er gescreend?

Wat er gescreend wordt is afhankelijk van wat de werkgever ons gevraagd heeft. Voordat u start met de screening kunt u zien waar deze uit bestaat en op welke wijze dit uitgevoerd wordt. Lees deze informatie dan ook goed.

Hoe lang duurt het proces van pre-employment screening?

Uiteraard hangt dit af van het screeningsniveau. Bij een basisscreening zonder persoonlijk gesprek en referentiecheck, kan dit binnen enkele dagen afgerond worden. Als een VOG onderdeel is van de screening, zal dit in de praktijk vaak iets langer zijn vanwege de doorlooptijd hiervan bij Dienst Justis.

Bij screenings waar een persoonlijk gesprek plaatsvindt en referenties benaderd worden, is de gemiddelde looptijd twee weken afhankelijk van de beschikbaarheid van u als kandidaat en uw referenten.


Hoe krijg ik mijn inloggegevens voor de online screening applicatie?

Uw werkgever of toekomstige werkgever dient bij ons een verzoek in om het screeningsproces op te starten. Zodra wij deze aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u direct de inloggegevens toe per e-mail. U ontvangt de inloggegevens op dezelfde dag dat de screening bij ons wordt aangevraagd.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt / Mijn inloggegevens werken niet

Indien u problemen ervaart bij het inloggen in de screeningsapplicatie, kan dit verschillende oorzaken hebben. Wij adviseren altijd eerste de volgende handelingen te ondernemen:
• Kopieer het wachtwoord nauwkeurig. Een spatie teveel mee kopiëren, maakt al dat u niet kunt inloggen.
• Probeer eens een andere browser bij het starten van de screening.
• Verwijder de cookies, cache en andere tijdelijke informatie van bezochte websites.
• Start de screening bij voorkeur op een PC of laptop in plaats van telefoon of tablet.
Bent u de mail kwijt met inloggegevens? Stuurt u dan een mailtje naar screening@ispbv.nl of bel ons via 0320 284141.

Wat is een VOG?

Een VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Hoe vraag ik een VOG aan?

U hoeft zelf geen VOG aan te vragen bij uw gemeente. Wij zorgen dat de aanvraag VOG voor u klaar gezet wordt bij Dienst Justis. Via Dienst Justis ontvangt u een e-mail om in te loggen met uw DigiD. Na het inloggen dient u uw gegevens te bevestigen en de betaling voor de VOG te voldoen, en na de betaling wordt de VOG in behandeling genomen. Zodra Dienst Justis uw aanvraag heeft behandeld, informeren zij u schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag. Meer informatie over een VOG kunt u vinden op de website van Dienst Justis

Wat is BKR?

BKR is het Bureau Krediet Registratie, gevestigd te Tiel, dit is een Nederlands kredietregistratiebureau. Het houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem.

Waarom heeft mijn pre-employment screening een BKR controle?

Een registratie bij het BKR kan mogelijk financiële risico’s met zich meebrengen. Financiële druk bij een kandidaat kan van invloed zijn op de risico’s van de organisatie.
Let op! Wanneer u geregistreerd staat bij het BKR betekent dat NIET automatisch een afwijzing. In zo’n situatie treden wij in overleg met onze opdrachtgever c.q. uw toekomstige werkgever om te toetsen in hoeverre er sprake is van een risico en adviseren wij over hoe dit met u te bespreken.

Hoe vraag ik een BKR uittreksel op?

Het uittreksel kunt u rechtstreeks opvragen via de website van het BKR

Waarom moet ik mijn bankrekening nummer opgeven?

U wordt gevraagd om uw bankrekening nummer op te geven, indien ISP de kosten voor uw VOG vergoedt. Wij zullen dan binnen 14 dagen na afronding van de screening de kosten van de VOG overmaken op het opgegeven bankrekening nummer.

Wat is stichting DUO?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor studenten en scholieren verstrekt studiefinanciering, erkent diploma’s en organiseert examens. In het diplomaregister van DUO staan diplomagegevens van alle, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen
Meer informatie over stichting DUO is te vinden op de website van stichting DUO

Mijn diploma is niet op te vragen via DUO

Wanneer uw diploma niet geregistreerd staat in het online diplomaregister van DUO, kunt u contact opnemen met screening@ispbv.nl. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden om hiermee om te gaan.

Ik heb geen diploma

Dit kunt u doorgeven binnen het screeningsplatform. Deze informatie geven wij door aan uw (toekomstige) werkgever.

Ik ben mijn diploma kwijt

Een uittreksel van uw diploma is op te vragen bij stichting DUO. Wanneer uw diploma niet op te vragen is via DUO kunt u contact opnemen met screening@ispbv.nl. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden om hiermee om te gaan.

Waarom worden mijn referenten gebeld of gemaild?

Wij benaderen referenten ter verificatie van uw arbeidsverleden. Het verschilt per screeningsniveau en organisatie of uw referenties telefonisch of per e-mail benaderd worden. Dit geven wij altijd duidelijk aan in de uitleg bij uw screening.

Wat wordt er besproken met mijn referent?

Het referentiegesprek richt zich voornamelijk op het verifiëren van uw dienstverband, de globale beoordeling van de samenwerking en uw integriteit als persoon. Wij vragen niet naar persoonlijke zaken zoals uw ziekteverzuim of geloofsovertuiging maar wij willen wel graag weten of er eventuele misstanden zijn voorgevallen zodat wij eventuele risico’s voor uw (nieuwe) werkgever kunnen inschatten.

Ik heb een gat in mijn cv, krijg ik nu een negatief rapport?

Een gat in een cv, betekent niet automatisch dat er risico’s ontstaan voor uw nieuwe werkgever. Wij gaan hierover met u in gesprek om een goede risicobeoordeling te kunnen maken. Het kan dan ook zijn dat er aanvullende informatie bij u opgevraagd wordt.

Waar gaat het screeningsinterview over?

Tijdens het screeningsinterview bespreken we uw arbeidshistorie en de risico’s van uw functie binnen de organisatie waar u gaat werken. Het interview is gericht op uw persoonlijke integriteit.
Daarnaast bespreken we de resultaten uit de overige onderdelen van het screenings proces.
Onze consultants zijn getraind in het interviewen van kandidaten en zijn er om eventuele onduidelijkheden voor u te verhelderen.


Hoe lang duurt het voordat mijn (toekomstige) werkgever de uitslag van de screening ontvangt?

Wanneer het laatste onderdeel van de screening is afgerond ontvangt u binnen 48 uur de integriteitsverklaring per e-mail.

Ontvang ik zelf ook bericht over de uitslag van mijn screening?

Ja, wanneer het laatste onderdeel van de screening is afgerond ontvangt u binnen 48 uur de integriteitsverklaring per e-mail.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als de screening is afgerond?

Wij bewaren uw gegevens maximaal 2 jaar en garanderen u dat wij deze nooit zullen gebruiken voor commerciële doeleinden, of zullen delen met derden.

Kan ik de gegevens in mijn screeningsdossier laten verwijderen?

Ja, indien u de bewaartermijn van 2 jaar te lang vindt, kunt u een verzoek indienen bij screening@ispbv.nl om uw gegevens eerder te laten verwijderen. Wij zullen dan na afronding en rapportage aan uw werkgever uw dossier leeg maken en u hiervan een bevestiging sturen.

Is uw vraag nog niet beantwoord?

Het kan natuurlijk gebeuren dat het antwoord op uw vraag er niet bij staat. Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0320 284141.

Meer informatie?
Brechtje Vendel
Backoffice medewerker screening