Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Uw (toekomstige) werkgever heeft u uitgenodigd voor een pre employment screening. Wij realiseren ons dat voor u als kandidaat een screening best lastig en spannend kan zijn. Wanneer u dan ook nog vragen heeft en niet waar u met deze vragen terecht kunt is dit erg vervelend. Onderstaand vindt u een samenvatting van onze meestgestelde vragen. Staat u vraag er niet tussen neemt u dan contact met ons op.

Mag dat een Pre Employment Screening

Ja, dat mag. Er zijn echter wel wettelijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De reden hiervan is dat de screening voor een sollicitant of werknemer als ingrijpend kan worden ervaren.

De belangrijkste voorwaarden zijn dat de werkgever een legitieme reden (gerechtvaardigd belang) heeft, dat de screening noodzakelijk is en dat de werkgever de sollicitant of werknemer vooraf en achteraf goed informeert.

De legitieme reden zit voornamelijk in het feit dat een werkgever erop moet kunnen vertrouwen dat een werknemer betrouwbaar is. De noodzakelijkheid is dat als er een ander minder ingrijpend middel is om vast te stellen of de werknemer betrouwbaar is dit gebruikt moet worden. De informatieplicht houdt in dat de sollicitant of medewerker vooraf op de hoogte moet zijn van de screening en dat achteraf de resultaten gedeeld moeten worden.

Waarom word ik gescreend

Voor werkgevers is het van belang om betrouwbare werknemers te selecteren en in dienst te hebben. Daarnaast is het fijn om te werken in een organisatie waarvan je weet dat deze hoge eisen stelt aan de betrouwbaarheid en integriteit van medewerkers c.q. collega’s. Screening is een hulpmiddel om de risico’s te beperken. Voor bepaalde functies (bijvoorbeeld in de kinderopvang) is screening zelfs wettelijk verplicht.

Wat wordt er gescreend

Wat er gescreend wordt is afhankelijk van wat de werkgever ons gevraagd heeft. Bij een sollicitatiegesprek dient al duidelijk te zijn welke onderdelen er gescreend gaat worden. Uw (toekomstige) werkgever kan u hier meer duidelijkheid over geven.

Hoe lang duurt het proces van pre employment screening

Uiteraard hangt dit af van het screeningsniveau. Bij een basisscreening zonder persoonlijk gesprek en referentiecheck, kan dit binnen enkele dagen afgerond worden. Als een VOG onderdeel is van de screening, zal dit in de praktijk vaak iets langer zijn vanwege de doorlooptijd hiervan bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bij screenings waar een persoonlijk gesprek plaatsvindt en referenties benaderd worden, is de gemiddelde looptijd twee weken afhankelijk van de beschikbaarheid van u als kandidaat en uw referenten.

Hoe krijg ik mijn inloggegevens voor de online screening applicatie

Uw werkgever of toekomstige werkgever dient bij ons een verzoek in om het screeningsproces op te starten. Zodra wij deze aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u direct de inloggegevens toe per e-mail. U ontvangt de inloggegevens op dezelfde dag dat de screening bij ons wordt aangevraagd.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt / Mijn inloggegevens werken niet

Logt u in via een mobile device (tablet of telefoon) probeer dan eens in te loggen via de laptop of pc. Mocht het inloggen dan nog niet lukken neemt u dan contact op met ons back office via 0320 284141

Wat is een VOG

Een VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Hoe vraag ik een VOG aan

Wij zorgen dat de aanvraag VOG voor u klaar gezet wordt bij dienst Justis. Via dienst justis ontvangt u een e-mail om in te loggen met uw DigiD. Na inloggen dient u uw gegevens te bevestigen en de betaling voor de VOG te voldoen, na betaling wordt de VOG in behandeling genomen. Zodra justis uw aanvraag heeft behandeld informeren zij u schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag. Meer informatie over een VOG kunt u vinden op de website van dienst Justis

Wat is BKR

BKR is het Bureau Krediet Registratie, gevestigd te Tiel, dit is een Nederlands kredietregistratiebureau. Het houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem.

Waarom heeft mijn pre employment screening een BKR controle

Een registratie bij het BKR kan mogelijk financiële risico’s met zich meebrengen. Financiële druk bij een kandidaat kan van invloed zijn op de risico’s van de organisatie.
Let op! Wanneer u geregistreerd staat bij het BKR betekent dat NIET automatisch een afwijzing. In zo’n situatie treden wij in overleg met onze opdrachtgever c.q. uw toekomstige werkgever om te toetsen in hoeverre er sprake is van een risico en adviseren wij over hoe dit met u te bespreken.

Hoe vraag ik een BKR uittreksel op

Het uittreksel kunt u rechtstreeks opvragen via de website van het BKR

Waarom moet ik mijn bankrekening nummer opgeven

Wanneer u een VOG op moet vragen voor uw screening dan zijn hier kosten aan verbonden. ISP betaald u deze kosten binnen 14 dagen terug. Hiervoor hebben wij uw bankgegevens nodig.

Wat is stichting DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor studenten en scholieren verstrekt studiefinanciering, erkent diploma’s en organiseert examens. In het diplomaregister van DUO staan diplomagegevens van alle, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen
Meer informatie over stichting DUO is te vinden op de website van stichting DUO

Mijn diploma is niet op te vragen via DUO

Wanneer uw diploma niet op te vragen is via stichting DUO kunt u contact opnemen met de onderwijsinstantie waar u de opleiding heeft gevolgd, wanneer deze instantie is opgeheven kan stichting DUO u helpen met het vinden van de rechtsopvolger van deze instelling.

Ik heb geen diploma

Dit kunt u doorgeven binnen het screeningsplatform. Deze informatie geven wij door aan uw (toekomstige) werkgever.

Ik ben mijn diploma kwijt

Deze is op te vragen bij stichting stichting DUO. Wanneer uw diploma niet op te vragen is via DUO kunt u contact opnemen met de onderwijsinstantie waar u de opleiding heeft gevolgd, wanneer deze instantie is opgeheven kan stichting DUO u helpen met het vinden van de rechtsopvolger van deze instelling.

Waarom worden mijn referenten gebeld

Uw referenten worden gebeld ter verificatie van uw arbeidsverleden.

Wat wordt er besproken met mijn referent

Tijdens een referentengesprek bepalen wij uw risicoprofiel voor uw (nieuwe) werkgever. Wij vragen niet naar persoonlijke zaken zoals uw ziekteverzuim of geloofsovertuiging maar wij willen wel graag weten of er eventuele misstanden zijn voorgevallen zodat wij eventuele risico’s voor uw (nieuwe) werkgever kunnen inschatten.

Ik heb een gat in mijn cv, krijg ik nu een negatief rapport

Een gat in een cv geeft niet altijd een negatief advies. Wij gaan met u in gesprek over deze gaten in uw cv en rapporteren deze aan uw (nieuwe) werkgever.

Waar gaat het screenings interview over

Tijdens het screenings interview bespreken we de risico’s van uw functie binnen de organisatie waar u gaat werken. Het interview is gericht op uw integriteit.
Daarnaast bespreken we de resultaten uit de overige onderdelen van het screenings proces.
Onze consultants zijn getraind in het interviewen van kandidaten en zijn er om eventuele onduidelijkheden voor u te verhelderen.

Hoe lang duurt het voordat mijn (toekomstige) werkgever de uitslag van de screening ontvang

Wanneer het laatste onderdeel van de screening is afgerond ontvangt u binnen 48 uur de integriteitsverklaring per e-mail.

Ontvang ik zelf ook bericht over de uitslag van mijn screening

Ja, wanneer het laatste onderdeel van de screening is afgerond ontvangt u binnen 48 uur de integriteitsverklaring per e-mail.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als de screening is afgerond

Wij bewaren uw gegevens maximaal 2 jaar en garanderen u dat wij deze nooit zullen gebruiken voor commerciële doeleinden.

Is uw vraag nog niet beantwoord

Het kan natuurlijk gebeuren dat het antwoord op uw vraag er niet bij staat. Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0320 284141.

Meer informatie?
Brechtje Vendel
Backoffice medewerker screening